82. Чи правда, що з 2013 року буде відмінено державні акти на право власності на землю?

82. Чи правда, що з 2013 року буде відмінено державні акти на право власності на землю?

Закон України «Про Державний земельний кадастр» передбачає відміну державних актів на право власності на земельні ділянки, процедура виготовлення та видачі яких обросла значними бюро-кратично-корупційними схемами і створювала суттєві перешкоди у реалізації прав фізичних та юридичних осіб. Законодавець встано­вив дату, від якої розпочнеться відлік дії цієї норми Закону, – 1 січня 2013 року.

83. Чи треба сьогодні отримувати державні акти на право власності на землю, якщо з 2013 року вони будуть відмінені?

Державні акти на землю будуть дійсними 10, 20 років і надалі, тільки при трансакціях з ділянкою цей документ вилучатимуть. Ця норма Закону України «Про державний земельний кадастр» діятиме з 1

січня 2013 року. Натомість громадянин зможе безкоштовно отрима­ти всю інформацію про ділянку через Інтернет. Також громадянин за бажанням отримуватиме витяг з державного реєстру про свою власність.

84. Коли і як буде здійснюватись розмежування земель державної та комунальної власності?

Розмежування земель державної та комунальної власності здій­снюється відповідно до Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності». Цей закон визначає правові засади розмежування земель державної та комунальної власності і повноваження органів державної влади та органів місцевого само­врядування щодо регулювання земельних відносин з метою ство­рення умов для реалізації ними конституційних прав власності на землю, забезпечення національного суверенітету, розвитку матері­ально-фінансової бази місцевого самоврядування. Повноваження стосовно прийняття рішень і замовлення проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності на­лежать органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади.

85. Що зміниться після розмежування земель державної та комунальної власності?

Повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, пере­даних у приватну власність, та земель, розпорядження якими здій­снюється Фондом державного майна України) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства здійснюють функції розпорядження землями тільки в межах населе­них пунктів. Нерозмежованість земель призводить до того, що органи виконавчої влади не завжди враховують інтереси територіальних гро­мад при розпорядженні землями за межами населених пунктів, і на­впаки, в межах населених пунктів органи місцевого самоврядування розпоряджаються земельними ділянками, які віднесено виключно до земель державної власності.

Після розмежування земель державної та комунальної власності

органи місцевого самоврядування по-господарськи розпоряджати­муться землями комунальної власності, що, в свою чергу, поліпшить матеріальну базу для розвитку місцевого самоврядування в Україні.

86. Що буде з невитребуваними земельними паями?

Невитребувані земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради чи центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів можуть передаватися в оренду для ви­користання за цільовим призначенням на строк до моменту отри­мання їх власниками державних актів на право власності на земель­ну ділянку.

87. Що буде з землями, які наразі не використовуються власниками?

Право власності на землю гарантується Конституції України. Це пра­во набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної влас­ності є непорушним.

Невикористання власником земельної ділянки не є порушенням законодавства і не може нести будь-яких правових наслідків щодо об­меження його права на землю.

88. Що буде з землями, які не мають власників?

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття така спадщина в судовому порядку визна­ється відумерлою.

89. Що таке консолідація земель?

Консолідація земель сільськогосподарського призначення – це комплекс заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об’єднанні земельних ділянок всіх форм власності, що призначені для ведення товарного сільсько господарського виробництва та особистого селянського господарства, сформовані в процесі виді­лення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), та/або зміні їх меж, угідь з метою створення земельних ділянок, місце розташування яких, розміри, конфігурація та склад угідь забезпечують стале землекористування.

Суб’єктами консолідації земель сільськогосподарського призна­чення можуть бути власники та користувачі земельних ділянок сіль­ськогосподарського призначення, що належать до земельного маси­ву, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи, органи виконавчої влади та органи міс­цевого самоврядування.

90. Як буде здійснюватись консолідація земель?

В який спосіб консолідувати землі суб’єкти консолідації визначають самостійно.

Консолідація земель сільськогосподарського призначення може здійснюватись шляхом:

91. Чи будуть на державному рівні вживатись якісь заходи з охорони земель?

На державному рівні цільове фінансування заходів з охорони зе­мель здійснюється за відповідною бюджетною програмою. Ці кошти спрямовуються на проведення вишукувальних робіт; розроблення проектної документації на землях державної власності; здійснення

консервації, рекультивації, поліпшення земель; на будівництво і ре­конструкцію протиерозійних гідротехнічних споруд.

Останнім часом асигнування на природоохоронні заходи суттєво погіршилось. Минулого року, порівняно з 2007 та 2008 роками, фінан­сування з державного бюджету України на зазначені цілі зменшилось майже у 20 разів (на той період було передбачено по 9 млн. грн. що­року). Брак коштів не дозволяє належним чином проводити роботи з охорони земель.

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів», прийнятим Верховною Радою України за основу 05.07.2011, передбачено створення у складі державного бюджету спеціального Державного фонду економічного стимулювання підвищення родю­чості ґрунтів, кошти якого будуть спрямовуватися виключно на вирі­шення проблем охорони і відтворення якісного і високопродуктивно­го стану ґрунтів.

Прийняття цього Закону дасть змогу відновити роботи щодо охо­рони ґрунтів, відтворення, підвищення і збереження їх родючості та поліпшити екологічний стан ґрунтового покриву, посилить здійснен­ня державного контролю за якісним станом ґрунтів.

Держземагентство розробляє проект Концепції Загальнодержав­ної програми використання та охорони земель, метою якого є визна­чення проблеми у сфері використання та охорони земель. Вона стане ефективним інструментом розв’язання нагальних проблем із забез­печення охорони земель. Крім того планується запровадити Загаль­нодержавну програму використання та охорони земель на період до 2022 року, якою буде визначено шляхи і способи розв’язання цієї про­блеми.

92. Як зберегти родючість українських ґрунтів?

Із запровадженням повноцінного ринку земель власники господа­рюватимуть краще. Доказом тому – досвід передових країн світу, де давно працюють на землі за законами ринку. За нових умов влас­ники і землекористувачі по-господарськи дбатимуть про землю, підвищуватимуть родючість ґрунтів та зберігатимуть інші корисні властивості землі на основі застосування екологобезпечних техно­логій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які зменшують

негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гу­мусу та поживних елементів. Крім того, забезпечуватимуть захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, зарос­тання бур’янами, чагарниками і дрібноліссям, уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земель­ні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу.

Державні уповноважені органи слідкуватимуть за динамікою ро­дючості ґрунтів, систематично проводитимуть їх агрохімічне обсте­ження, в яких фіксуватимуть початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.

93. Чи не позначиться введення ринку землі на продовольчій безпеці країни?

Запровадження ринку сільськогосподарських земель дозволить підвищити ефективність аграрного сектору та збільшити обсяги ви­робництва сільськогосподарської продукції.

Поданий на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про ринок земель» містить всі необхідні положення для збільшення обсягів ви­робництва сільськогосподарської продукції. Зокрема в проекті перед­бачено, що в разі продажу земельних ділянок, що входять в єдиний масив та використовуються в сівозміні, їх продаж буде здійснюватись виключно за умови подальшого використання цих земельних ділянок у сівозміні до закінчення періоду ротації сівозміни.

Крім того в силі залишаться всі існуючі договори оренди землі. З цього приводу Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк зазначає: «Ми усвідомлюємо, що головне наше завдання – зберегти існуючий баланс, не порушити ту систему вироб­ництва, яка на сьогодні склалася. Тільки так ми зможемо гарантувати продовольчу безпеку держави, збільшити експортний потенціал та за­безпечити розвиток аграрного сектору».

94. Чи не станеться так, що всю вирощену в Україні продукцію експортуватимуть ?

Це безпідставні побоювання. Сільськогосподарська галузь працює і надалі працюватиме для задоволення, перш все, потреб грома­дян нашої держави в продуктах харчування та забезпечення про-

довольчої безпеки держави. І лише надлишки продовольства екс­портуються. Прикладом тому є сьогорічний врожай зернових, який із запасом забезпечує внутрішні потреби країни, а формування ре­кордного продовольчого запасу дозволить уникнути дефіциту хлі­бобулочних виробів.

За оцінками Мінагрополітики, цього року в Україні буде зібрано 47,4 млн. тонн зерна, що на 8,1 млн. тонн більше, ніж у попередньому році. Середня врожайність складає 29,9 центнерів з гектара, що також значно перевищує минулорічний показник. Така кількість із запасом покриває внутрішні потреби країни в зернових і дозволяє збільшити експортні поставки, чим поліпшити торговельний баланс держави.

95. Що буде з деградованими та малопродуктивними земельними ділянками сільськогосподарського призначення?

Деградовані та малопродуктивні землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, під­лягають консервації. Їх господарське використання припиняється на певний термін для залуження або залісення.

Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід, підлягають рекультивації.

Для відновлення деградованих земельних угідь використовуєть­ся ґрунт, знятий при проведенні гірничодобувних, геологорозвіду­вальних, будівельних та інших робіт, шляхом його нанесення на мало­продуктивні ділянки або на ділянки без ґрунтового покриву.

До цієї справи можуть долучитися і пересічні громадяни. Відповід­но до проекту Закону України «Про ринок земель», вони можуть при-дбавати за плату у власність деградовані та малопродуктивні ділянки сільськогосподарського призначення із земель державної та кому­нальної власності для залісення, залуження або створення об’єктів природно-заповідного фонду.

Залісення, залуження або організація територій об’єктів природ­но-заповідного фонду здійснюється на підставі затверджених відпо­відних проектів.

96. Як введення ринку землі позначиться на рівні життя на селі?

Запровадження повноцінного ринку права на землю надасть нові можливості селянам. Важливою складовою впровадження земель­ної реформи є її соціальна складова. Наразі планується 1% від суми

оренди земель спрямовувати на спеціальні рахунки сільських рад, що приблизно складає 4 млрд. гривень щорічно.

З підвищенням вдвічі нормативної грошової оцінки земель сут­тєво збільшаться доходи власників паїв. Власники земель і орендарі зможуть додатково залучати інвестиції до свого бізнесу, що в свою чергу призведе до збільшення надходжень в сільські і селищні бю­джети, а відтак дозволить вкладати додаткові кошти в розвиток інф­раструктури. З розвитком особистих селянських господарств в селі з’являться нові робочі місця, що стане привабливим стимулом для мо­лоді, яка буде залишатися на селі, а не тікати до міст чи за кордон в по­шуках кращої долі. Це означатиме, що в українського села є майбутнє.

97. Чи передбачає земельна реформа підтримку фермерів та невеликих сільгоспвиробників?

Новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після його створення, а у трудонедостатніх населе­них пунктах – п’ять років), фермерським господарствам з відокрем­леними фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських насе­лених пунктах та на поліських територіях та іншим фермерським господарствам надається допомога за рахунок державного і місце­вого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд під­тримки фермерських господарств.

Кабінет Міністрів України щорічно в проекті Державного бю­джету України передбачає кошти на підтримку фермерських госпо­дарств.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щорічно передбачають кошти в проекта х місцевих бюджетів на під­тримку фермерських господарств.

98. Як завдяки земельній реформі збільшити кількість робочих місць на селі?

Запровадження повноцінного ринку земель сприятиме економіч­ному зростанню сільськогосподарської галузі, створить належні умови для діяльності дрібних товаровиробників, фермерських господарств. З метою формування економічних передумов для відтворення людського потенціалу в сільській місцевості передба-ча ється провести заходи щодо розширення сфери зайнятості. Вжи

ватимуться заходи до збільшення кількості робочих місць в галузях сільського господарства, сфері переробки та зберігання продукції, агросервісного забезпечення, надання побутових послуг та інших видах несільськогосподарської діяльності, істотного зниження рів­ня безробіття.

Для заохочення молоді до роботи і проживання в сільських населених пунктах передбачається надання земельних ділянок та кредитів на пільгових умовах для придбання земельних ділянок для товарного сільськогосподарського виробництва з відстрочкою їх виплати на 5 років для осіб, які виявлять бажання працювати в аграрній сфері, організацію професійного навчання, над ання соці­альної допомоги, зокрема у розв’язанні житлової проблеми, забез­печення розвитку творчих здібностей дітей та молоді, їх змістовного дозвілля , відпочинку та оздоровлення.

99. Як земельна реформа дозволить поліпшити інфраструктуру сіл?

З метою поліпшення інфраструктури сільських населених пунктів розроблятиметься комплекс заходів щодо:

інженерно-технічними комунікаціями, благоустрою сіл, надійності функціонування систем електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення, сільських доріг, охорони довкілля;

100. Хто контролюватиме дотримання законодавства про земельну реформу на селі?

Представники громадських організацій, місцевих органів влади,

уповноважені правоохоронні контролюючі органи, на які покладе­но виконання цих обов’язків.

101. Де можна отримати додаткову інформацію про ринок земель.

На веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства земельних ресурсів України.
9662207009481974.html
9662311894104827.html
9662374650905043.html
9662432744269376.html
9662521213142629.html