Назва модуля: Молекулярна фізика


 1. Назва модуля: Молекулярна фізика

 2. Код модуля: ФАМВ_6_05_7

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 2

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 216 (кредитів ЄКТС - 7); аудиторних годин – 108 (лекцій - 44, практичних занять – 32, лабораторних занять – 32)

 6. Лектор: Гнатюк Оксана Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні положення молекулярно-кінетичної теорії речовини; газові закони; барометричну формулу; основи термодинамічної системи, закони термодинаміки, їх застосування; рівняння Пуассона; цикл Карно, теорему Карно; статистичне тлумачення другого закону термодинаміки; рівняння Ван-дер-Ваальса, його аналіз; критичний стан речовини; рівняння Клапейрона-Клаузіуса; особливості будови рідин, закон Вант Гоффа, закони Рауля; теплофізичні властивості кристалічних і аморфних тіл, закон Дюлонга і Пті; фізичне моделювання теплових процесів; історичні аспекти розвитку молекулярної фізики і внесок українських учених у розвиток фізики;

уміти: застосовувати теоретичні основи молекулярної фізики і термодинаміки у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів; ставити демонстраційні експерименти з молекулярної фізики і термодинаміки, робити теоретичні узагальнення і застосовувати їх для розв’язування задач; користуватися різними засобами і приладами вимірювання температури, тиску; виготовляти термометри опору і термопари; здійснювати математичну обробку експериментальних результатів; будувати графіки залежності між основними параметрами; вимірювати пито­му теплоємність, кількість теплоти; розраховувати зміну ентропії при різних фізико-хімічних процесах; користуватися засобами автоматичного фіксування параметрів стану систем; вимірювати вологість повітря; вимі­рювати коефіцієнт поверхневого натягу, об’ємного розширення, кут змочування рідин; готувати розчини різних концентрацій; вимірювати: коефіціє­нти теплопровідності і температуропровідності, лінійного розширення твердих тіл, коефіцієнти в’язкості, теплопровідності.

 1. Спосіб вивчення: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальна фізика (механіка).

 3. Зміст навчального модуля:

Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основи термодинаміки. Явища переносу. Реальні гази і рідини. Тверді тіла. Фазові переходи.

 1. Рекомендована література:

 1. Гельфер ЯМ. История и методология термодинамики и статистической физики.— М.: Высшая школа, 1981. — 535 с.

 2. Коганов М.И., Френкель В.Я. Вехи истории физики твердого тела. — М.: Знание. 1981. - 64 с.

 3. Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей. — ML: Высшая школа, 1971. —256 с.

 4. Ястржембский М.К. Термодинамика и история ее развития. — М. — Ленинград: Энергия, 1966. — 666 с.

 1. Форми і методи навчання: лекції, практичні і лабораторні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 1. Мова навчання: українська

9527013703300521.html
9527116231933092.html
9527201721414237.html
9527272465805969.html
9527361236342445.html