Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів: Ітур (день 1-й). Малюнок виконується простим олівцем на аркуші формату А3 протягом 3 годин. ІІ тур (день 2-й). Живопис виконується аквареллю, гуа - страница 21

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

Дисципліни «Основи формоутворення у дизайні одягу»

для спеціальності: «Дизайн»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи формоутворення у дизайні одягу”

 1. ^ Назва курсу.

„Основи формоутворення у дизайні одягу”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: «Дизайн».

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_1_9]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Мінкіна Світлана Олександрівна – асистент кафедри дизайну, магістр (3 корпус, ауд. 1-22)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – сформувати навики використання основних принципів проектування поясного одягу, навчити визначати цілі та методи рішення проектних завдань. Розвивати вміння вирішувати задачі процесу формоутворення, формувати художній смак у майбутніх дизайнерів одягу.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Дисципліни «Рисунок», «Проектна графіка», «Скульптура», «Технологія швейного виробництва», «Матеріалознавство».

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Загальні відомості про структуру людини. Постава, пропозиції, структура (будова тіла). Вимір фігури. Антропометричні точки. Розмірні ознаки. Повнотна група. Розмір одягу.

6

24

1.2.

Поясні вироби. Спідниці. Історична довідка про спідницю. Види спідниць. Побудова креслення. Основа прямої спідниці. Перевірка конструкції спідниці у макеті.

12

4
4

4
^ Другий модуль
2.1.

Поясні вироби. Спідниці. Побудова креслення основи. Спідниці клинями. Спідниці клинями покрою годе (годе «дзвін», годе «рибка», годе «грибок»).

4

22

2.2.

Побудова креслення основи конічних спідниць. Конічна спідниця «сонце». Напівсонце. Малий, середній, великий «дзвін». Малий, середній, великий кльош.

4

22

2.3.

Побудова спідниць у складку. Спідниця у складку. Розрахунок спідниць з односторонніми складками. Побудова спідниць з бантовими складками.

42

2
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

30

10
6

14

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Горина Г.С. Моделирование формы одежды / Г.С. Горина. – М.: Лег. и тяж. пром., 1981.

 2. Козлова Т.В. и др. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Т.В. Козлова и др. – М.: 1990.

 3. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды / С.В. Куренова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

 4. Справочник по конструированию одежды / В.М. Медведков, Л.Б. Бородина, Т.Ф. Дурышна и др. – М.: 1982.

 5. Шершнева Л.Б., Ларькина Л.В. Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Л.Б. Шершнева, Л.В. Ларькина. – М.: Форум: Инфра-М, 2006.


Додаткова навчальна література

  1. Бердник Т.О. Как стать модельером / Т.О. Бердник. – Ростов-на-Дону, 2000.

  2. Коблекова Б.Б., Савостицкая А.В., Ивашова Г.С. / Основы конструирования одежды / Б.Б. Коблекова, А.В. Савостицкая, Г.С. Ивашова. – М.: 1982.

  3. Орленко А.В. Терминологический словарь одежды / А.В. Орленко. – М.: 1996.

  4. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды / А.И. Черемных. – М.: Лег. инд., 1977.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторно-практичних робіт;

 • оформлення звіту;

 • самостійне вивчення та аналіз періодичної літератури (журнали, каталоги).

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • виконання лабораторно-практичних робіт 55%

 • самостійна робота (ескізи, лекала, макети) 15%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Скласти таблицю індивідуальних мірок.

5%

2.

Зробити лекала спідниць за індивідуальними мірками.

5%

3.

Виконати розрахунок спідниці у складку (при ширині 90 см., 100 см.) з односторонніми та зустрічними складками.

5%

4.

Виконати ескізи спідниць (конічних, клинями, в складку).

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
9520593724360518.html
9520711029046636.html
9520736835259490.html
9520851877263533.html
9520998866684100.html