Дубневич Юрій.Державна підтримка підприємницької діяльності - Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції:...

^ Дубневич Юрій.
Державна підтримка підприємницької діяльності.
Мешканці міста Львова не поспішають зі створенням приватних підприємств та реєстрацією фізичних осіб - підприємців. Про це говорять статистичні дані управління державної реєстрації львівської міської ради. Відтак, протягом 2010 року у Львові було зареєстровано 1049 юридичних осіб (приватних підприємств) та 4 187 фізичних осіб (приватних підприємців). Але динаміка створення показує, що після прийняття нового податкового кодексу, кількість бажаючих створити підприємство, або зареєструвати приватного підприємця значно знизилась. Так, якщо порівнювати дані 2009 та 2010 років: за грудень 2009 року було зареєстровано 320 фізичних осіб, за грудень 2010 року – 177 фізичних осіб, в листопаді 2009 року – 363 реєстрації фізичної особи, в листопаді 2010 року – 246 реєстрацій. Це зумовлено новим податковим кодексом та низькою підтримкою держави.

Щоб підвищити підприємницьку діяльність потрібна державна підтримка підприємництва, відповідно до якої з метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом виконують таке:

Держава має сприяти розвитку малого підприємництва, створюючи для цього необхідні передумови. Для розвитку підприємництва необхідний перехід до ефективного регулювання даного процесу, адекватного сформованим умовам. При цьому слід ураховувати конкретні особливості і можливості, пріоритети цілей соціально-економічного розвитку країни, регіонів і окремих соціально-демографічних груп населення. Сутність державної підтримки зводиться найчастіше до опрацювання конкретних заходів за такими напрямками:

Для покращення підприємницької діяльності необхідні такі форми державної підтримки:

Для Української економіки, завдання розвитку і підтримки підприємництва державою, насамперед малих його форм у виробничій сфері, є одним з найважливіших.
Джерела:
1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
^ Дубняк Максиміліан.
Інформаційно-маркетингові складові економічного інвестування
За підтримки департаменту міжнародного розвитку Великої Британії органи державної влади Львівської області підготували «Стратегію розвитку Львівщини до 2015 року». Головна мета стратегії – забезпечення добробуту мешканців області. В її основі лежить економічний розвиток, як передумова збільшення особистих доходів зайнятого населення, підтримка підприємницької iнiцiативи й творчого підходу серед громадян області. Інвестиційну привабливість Львівської області складають такі риси: істотна частка сучасних галузей в регiональнiй економiцi та збільшення кiлькостi iнновацiйних компаній; прискорення темпів приватизації; iнтенсифiкацiя взаємозв'язку між наукою та виробництвом; розвинутий ринок фінансових послуг; високоосвiченi й квалiфiкованi трудові ресурси, вартість праці; великий ресурсний потенціал; розвиток мережі науково-дослідних та вищих навчальних закладів з міцним науковим потенціалом.

У даному дослідженні зроблено опору на теоретичні розробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі розвитку глобальної економіки, міжнародного стратегічного управління В. Різуна, О. Бугиркіна, І. Владимирової, В. Єфремова, М. Ільїна, В. Колесова, Г. Кочеткова, О. Мовсесяна, В. Оболенского, Є.Палиги, І. Фаминского, Ю. Шишкова та інших. Також корисними були окремі положення праць М. Беста, А. Брю, Дж. Даннинга, Е. Дж. Долана, М. Кастельса, П. Лазарсфельда, Р. Мертона, Дж. Кейнса, Р. Котлера, М. Фридмена, М. Хансена.

Метою даної розвідки є розглянути проблему впливу глобальних мас-медійних корпорацій на функціонування економіки, обґрунтувати необхідність інформаційно-економічної демонополізації, стратегічними кроками якої є залучення нових міжнародних компаній на український ринок, ефективніше використання маркетингу для його популяризації.

Для прикладу звернемося до інформаційної роботи із залучення інвестицій у Західний регіон. Зокрема для Львівщини дуже важливою є розробка та посилена реалiзацiя ефективної інформаційної кампанії для полiпшення iмiджу регiону. Не важко погодитися, що уявлення закордонних міжнародних корпорацій про можливості Західного регіону України, зокрема Львівської області цьому обмежені. В цьому планi й досi iснує надто багато стереотипiв, які необхідно подолати й налагодити адекватне інформаційне забезпечення [1, c. 193]. Останнє є запорукою економічного успіху регіону. Тому ми рекомендуємо інтенсифікувати ефективну РК-кампанiю для посилення позитивного iмiджу Львівщини. Для цього прямий маркетинг слiд спрямувати на передачу чiтко визначеної iнформацiї, в якiй має бути наголошено саме на тих секторах Львiвської областi, якi є найбiльш конкурентоспроможними. Головною метою змiцнення позитивного iмiджу мае стати створення iдеальної картини iнвестицiйних переваг i можливостей регiону для iноземних iнвесторiв.

При розробці такої політики необхідно сформулювати чiткi реалiстичнi завдання: визначення ролей та сфер вiдповiдальностi; реальні результати та показники виконання; часові рамки тощо. Представники влади Львівської області повинні взяти участь у дiалозi з різними акціонерами, зокрема з учасниками ринку місцевої промисловості, бiзнес-асоцiацiями, наприклад, Європейською бiзнес-асоцiацiсю, Торговою палатою тощо. Разом з тим потребують активізації з боку влади ґрунтовні дослідження проектів промислових розробок, які можуть підвищити якість регіону. З причин існування певних проблем з власністю на землю та слабкої інфраструктури, для залучення нових iнвесторiв та розширення дiяльностi нинiшнiх iнвесторiв істотну роль вiдiграє створення чітко визначених промислових майданчиків з інфраструктурою, сферою обслуговування, реальною можливістю розміщення трудових ресурсів та комунальними зручностями. Таку стратегію, як зауважують науковці, наслідують iншi країни, що розбудовують ринкову економіку [3]. Необхідно перевести наукові контакти з компаніями на новий рівень. Міжнародні компанії, які працюють в країні здебільшого не мають міцних зв'язків з місцевими університетами та науково-дослідними установами. Останні спецiалiзуютъся недостатньо глибоко в виробничих галузях, до яких мають стосунок міжнародні компанії. У свою чергу, академічні програми мають бути модифіковані відповідно до вимог економіки, яка змінюється. Компанії можуть використати ці глибші спеціалізації шляхом вкладання коштів у дослідні проекти, пов'язані зі специфічними технологіями.

Треба посилити інформаційну складову стратегії приходу інших міжнародних компаній на недостатньо задіяний ринок інформаційно-гуманітарних послуг. У цьому сенсі розвиток туризму та може стати більш привабливим для інвестицій. Це дозволить не лише підвищити економічний рейтинг Львівської області, а також підвищити рівень зайнятості в секторі обслуговування. Найважливішими заходами, до яких треба вдатися (особливо в контексті проведення у Львові Євро – 2012) є робота з міжнародними професійними туристичними компаніями для розробки пакета пропозицій, в тому числі перельотів, трансфертів, розміщення на проживання та екскурсiйно-оздоровчi програми. Крім того, треба активніше дослідити й зв'язки між туризмом та іншими бiзнес-секторами.

Не важко погодитися, що уявлення закордонних міжнародних корпорацій, інвесторів про можливості Західного регіону України, зокрема Львівської області загалом обмежені. Для цього прямий маркетинг доречно спрямувати на передання інформації, в якій наголошено саме на тих секторах Львівської області, які є найбільш конкурентоспроможними. Головною метою зміцнення позитивного iмiджу має стати створення картини iнвестицiйних переваг i можливостей регіону для інвестицій міжнародних компаній. Крім цього, треба ефективніше задіювати агенції супроводу та підтримки діяльності міжнародних інвесторів. Хабарництво та бюрократія надалі негативно впливають на iнвестицiйний імідж. Діяльність багатьох наглядових органів, більше сконцентрована на перевірках, ніж на підтримці. Це не лише обмежує підприємницьку дiяльнiсть, а й вiдволiкає управління компаній від безпосереднього ведення їхнього бізнесу. Успішне залучення прямих інвестицій вимагає ефективного маркетингу. Його роль полягає не в тому, щоб зразу схилити якусь компанію безпосередньо до інвестування, а в тому, щоб привернути коло інвесторів до регіону й зміцнити його позитивне сприйняття.

Отже, треба посилити інформаційну складову стратегії приходу інших міжнародних компаній в простір економіки. Це означає, що українській владі необхідно розпочати більш активну інформаційну роботу з пошуку нових інвесторів, які б конкурували з існуюючими міжнародними компаніями, а також примножували інвестиційний клімат держави. Крім цього, треба ефективніше задіювати агенції супроводу та підтримки діяльності міжнародних інвесторів. Повинна загостритися боротьба з хабарництвом та бюрократією, які надалі негативно впливають на наш iнвестицiйний імідж. Також необхідно перевести наукові контакти з компаніями на новий рівень та посилити роботу з маркетингу. Технологія маркетингу повинна бути різнобічною: реклама в закордонних засобах масової інформації, друковані матеріали (брошури, вісники, інформаційні листівки), участь в iнвестицiйних виставках, конференціях та Інтернет – сайти тощо.
Джерела:
1. Босак І. П. , Є. М. Палига Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект // Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - 2007. - № 4. - С. 193-196.

2. Різун В.В. Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності. // Наукові записки Інституту журналістики. Т.1. – 2000. – 634 с.

3. Сливка С.С., Несімко О.Д., Штангрет М.Й. Економічна безпека: культурологічно-правовий аналіз // Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – Вип. 1. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С.3-15. – Електронне наукове фахове видання. Режим доступу: lvduvs.edu.ua/nauk/visnyky/nvse/01_2010/01_2010.htm

9515452273955002.html
9515534740943736.html
9515599307723289.html
9515662309287031.html
9515847945059098.html