ЖУРНАЛ - Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах


^ ЖУРНАЛ

обліку робіт за нарядами і розпорядженнями
№ з/пОбліковий

номер

і дата

видання

Місце і назва роботи^ Особа, яка видала

розпоря­дження

(посада;

прізвище,

ініціали; група), підпис


Керівник робіт або наглядач (посада; прізвище, ініціали; група)^ Члени бригади, яка працює за розпо­рядженням (посада; прізвище, ініціали; група)


Заходи безпеки
під час

підго­товки робочих місць^ До роботи присту­пили (дата, час)Робота закін­чена (дата, час)Наряду

Розпорядження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Примітки

1. Під час робіт за нарядом заповнюються графи 1, 2, 9, 10.

2. Під час робіт за розпорядженнями заповнюються графи 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.


Додаток 4-Б


НАРЯД-ДОПУСК № ___

на виконання газонебезпечних робіт

у газовому господарстві


«___» ________ 200__ р.


1. Назва підприємства _____________________________________________

________________________________________________________________

2. Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка одержала наряд на вико­нання робіт ______________________________________________________


3. Місце і характер робіт ___________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


4. Склад бригади __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

5. Дата і час початку робіт _________________________________________


6. Технологічна послідовність основних операцій при виконанні робіт _________________________________________________________________

_________________________________________________________________


7. Робота дозволяється при виконанні таких основних засобів безпеки _________________________________________________________________

(перелічуються основні засоби безпеки,

_________________________________________________________________

вказуються інструкції, якими слід керуватися)


8. Засоби загального та індивідуального захисту, які зобов’язана мати бригада __________________________________________________________


9. Результати аналізу повітряного середовища на наявність газів у зам­кнених приміщеннях і колодязях, проведеного перед початком ремонтних робіт _________________________________________________________________


Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка видала наряд-допуск ____

_____________________________________ _______________

(підпис)

Наряд на виконання одержав _______________________________________

(підпис)


1. Інструктаж з проведення робіт і заходів безпеки


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, професія

^ Підпис про одержання інструктажу

Примітки

1

2

3

4

5

2. Зміни у складі бригади


^ Прізвище, ім’я, по батькові

Причина змін

Час

Прізвище, ім’я, по батькові

^ Посада, професія

Час

1

2

3

1

2

3
3. Продовження наряду


Дата і час

Прізвище, імя,

по батькові

Прізвище, ім’я,

по батькові,

посада особи,

яка продовжила

наряд

ПідписПрізвище, ім’я,

по батькові керівника робітПідписПочаток робіт

^ Закінчення робіт

1

2

3

4

5

6
4. Висновок керівника робіт після їх закінчення

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(підпис)


Додаток 4-В


^ ЖУРНАЛ

реєстрації нарядів-допусків

на проведення газонебезпечних робіт

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(назва газового господарства, служби, цеху)


Розпочато «___» ______________ 200__ р.

Закінчено «___» ______________ 200__ р.

Термін зберігання 5 років.


^ Номер наряду-допуску

Дата видання наряду-допуску

Прізвище,

ім’я, по батькові

особи, яка видала

наряд-
допуск

Посада

Адреса

місця

проведення

роботи,

характер

роботи

Підпис про одержання наряду-допуску і дата

^ Відмітка про виконання

робіт та повернення наряду-допуску і дата

1

2

3

4

5

6

7
^ Додаток 4-Г

ФОРМА

наряду-допуску

на проведення робіт вантажопідіймальним краном

поблизу повітряних ліній електропередачі


_________________________________

(найменування підприємства та відомства)


НАРЯД-ДОПУСК № ___


Наряд видається на виконання робіт на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі напругою більше 42 В.


1. Машиністу крана _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________

(тип крана, реєстраційний номер)

2. Надано для роботи ____________________________________

(організація, що надала кран)

3. На дільниці __________________________________________

(організація, якій наданий кран, місце проведення робіт,

______________________________________________________

будівельний майданчик, склад, цех)

4. Напруга лінії електропередачі ___________________________

_

5. Умови роботи _________________________________________

(необхідність зняття напруги з лінії електропередачі,

_______________________________________________________

найменша припустима при роботі крана відстань по горизонталі

______________________________________________________

від крайнього проводу до найближчих частин крана,

______________________________________________________

спосіб переміщення вантажу та інші заходи безпеки)


6. Умови пересування крана ______________________________

(положення стріли та інші заходи безпеки)


7. Початок роботи ___год ____хв « ______ » _________200__ р.


8. Кінець роботи ___год ____хв « ______ » __________ 200__ р.


9. Відповідальний за безпечне проведення робіт _____________

______________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата і номер наказу про призначення)

10. Стропальник __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________

(номер посвідчення, дата останньої перевірки знань)


11. Дозвіл на роботу крана в охоронній зоні _________________

_______________________________________________________

(організація, що видала дозвіл, номер і дата дозволу)

12. Наряд-допуск видав головний інженер (енергетик) ________

______________________________________________________

організація, підпис)

13. Необхідні заходи безпеки, зазначені в пункті 5, виконані

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт ______

_________________ _________________ 200__ р.

(підпис)

14. Інструктаж одержав машиніст крана ___________________

________________ _________________ 200__ р.

(підпис)


Примітки

1. Наряд виписується у двох примірниках: перший видається ма­шиністу крана, другий зберігається у виконавця робіт.

2. Пункт 11 заповнюється в разі роботи крана в охоронній зоні лінії електропередачі.

3. До повітряних ліній електропередачі належать також відгалу­жен­ня від них.

4. Роботи поблизу лінії електропередачі виконуються в присуд­ності та під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

5. Роботи поблизу ліній електропередачі кранів, що використо­вують­ся для обслуговування і ремонту цих ліній, проводяться за нарядами-до­пусками, передбаченими Правилами безпечної експлу­а­тації електроуста­новок споживачів.

Додаток 4-Д

НАРЯД-ДОПУСК № ___

на виконання тимчасових вогневих робіт


Видано____________________________________________________

(посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця

________________________________________________________________________________

робіт, прізвище та ініціали)

На виконання робіт______________________________________

(вказати конкретно, які вогневі

_______________________________________________________

роботи виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт__________________________________

(ділянка або установка, апарат, приміщення,

_______________________________________________________

територія тощо)

Час проведення робіт:

початок________________________________________________

(час, дата)

закінчення_____________________________________________

(час, дата)


Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт:____________

(заходи, які необхідно

_______________________________________________________

виконувати під час підготовки об’єкта до виконання робіт,

_______________________________________________________

під час їх проведення і після закінчення)

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт: _________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

__________________________________________________________


Наряд видано___________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск)


«_____»_______________200___ р.


Проведення робіт узгоджено: ______________________________

(дата, підпис, прізвище та ініціали, посада,

___________________________________________________________

за необхідності вказуються додаткові заходи,

___________________________________________________________

що необхідно виконати для забезпечення пожежної безпеки робіт)


Наряд-допуск продовжено до: _________________________________

(дата, час, підпис, прізвище та ініціали,

_______________________________________________________

посада особи, яка видала наряд)

Продовження робіт узгоджено: _____________________________

(дата, час, підпис, прізвище та ініціали,

_______________________________________________________

за необхідності додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком проти­пожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений:

_________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану: _________________________________________________

_______________________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)


Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив:______________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка

_______________________________________________________

відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)


Примітки

1. Наряд-допуск видається керівником підприємства (його заступни­ком, головним інженером) або керівником структурного підрозділу під­приємства, де проводяться тимчасові вогневі роботи (склад, цех, лабора­торія, майстерня тощо).

2. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з об’єктовою пожежною охороною (ДПД) або фахівцем з пожежної безпе­ки підприємства, а у випадку їх відсутності – зі службою охорони праці.

3. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобез­печного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.


^ Додаток 4-Ж

ПЕРЕЛІК

робіт підвищеної небезпеки,

на які оформлюється наряд-допуск


До переліку робіт підвищеної небезпеки входять:

1. Роботи всередині колодязів, траншей.

2. Ремонт стаціонарних та переносних ацетиленових газогенераторів.

3. Монтаж, демонтаж та ремонт вантажопідіймальних кранів.

4. Проведення пневматичних та гідравлічних випробувань ємностей, що працюють під тиском понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), якщо випробуван­ня проводяться не у спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях або камерах.

5. Очищення і ремонт повітропроводів, фільтрів та вентиляторів
ви­тяжних систем виробничих та допоміжних підрозділів (цехів, складів, ла­бораторій тощо), в яких зберігаються та застосовуються токсичні, високо­токсичні речовини.

6. Отримання та транспортування вибухонебезпечних, токсичних та високотоксичних речовин.

7. Роботи з отримання та транспортування балонів зі стиснутими га­зами, ємностей з лугами та кислотами та інших шкідливих і небезпечних матеріалів.*

8. Земляні роботи у зоні розміщення електрокомунікацій.

9. Ремонтно-будівельні та монтажні роботи, при виконанні яких пра­цівник знаходиться на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів висот на висоті 1,3 м і більше з застосуванням приставних драбин, не інвентарних лісів та підмостків або з використанням елементів кон­струкцій будівель та споруд.*

10. Такелажні роботи з переміщення важких та великогабаритних пред­метів без застосування підіймально-транспортних машин і механізмів.*

11. Монтаж та демонтаж важкого обладнання.*

12. Вантажно-розвантажувальні роботи на автомобільному транспор­ті, що виконуються робітниками, які залучені на ці роботи тимчасово.

13. Роботи з очищення снігу з покрівель виробничих будівель.


* Для працівників, які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань і постійно виконують ці роботи, наряд-допуск не оформляється.


^ Додаток 4-З

ФОРМА

наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки


Підприємство, цех _______________________________________


9492173817344890.html
9492305829048687.html
9492417929732355.html
9492509867524768.html
9492632457801178.html